Tieang Vieat

Trung tâm work2future có thể cho biết quý vị về dịch vụ và tin tức chuyên nghiệp vào tiếng Anh, tiếng Tây-Ban-Nha, và tiếng Việt. Trong những tháng sắp tới, chúng tôi sẽ dịch website này để giúp giởi hơn bây giờ cho quý vị đang ở cộng đồng San Jose-Silicon Valley.

Hãy đi thăm chúng tôi đây ở trung tâm work2future gần quý vị, hoặc hãy gọi diện thoại cho chúng tôi (794-1100 San Jose; 846-1480 Gilroy; 369 3606).
Tieang Vieat